V-SERVIS | www.pujcovna-lodi-levne.cz | půjčovna lodí, vodácký servis | tel.: 777 662 120 | v-servis@centrum.cz
home - půjčovna lodí půjčovna lodí

všeobecné obchodní podmínky / V -servis

telefon

777 662 120v-servis@centrum.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny lodí V-servis

 

I. Úvodní ustanovení

1. Vzájemný vztah a poměr mezi Pronajímatelem - půjčovnou lodí Bc.Petr Kočí V-servis(dále jen Půjčovna) a nájemcem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, které jsou specifikovány těmito "Všeobecnými obchodními podmínkami(Dále jen VOP)". Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti okamžikem podpisu nájemce na Smlouvě o pronájmu vodáckého vybavení(dále jen Smlouva)
2. Půjčovna se při poskytování svých služeb dle své nabídky řídí platným právním řádem ČR.

II. Nájemci, objednatelé

Půjčovna poskytuje objednané a řádně zaplacené služby dle své nabídky nájemcům nebo objednatelům služeb. Nájemce nebo objednatel služeb musí být starší 18 let a musí se prokázat při podpisu Smlouvy platným průkazem totožnosti.

III. Vznik smluvních vztahů

Objednávka služeb

V případě zájmu o služby Půjčovny, zájemce odešle mailem vyplněný nezávazný Poptávkový formulář, který nalezne na www.stránkách Půjčovny nebo odešle email s jeho požadavkem. Po doručení bude Půjčovna zájemce kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonicky a k uvedenému se vyjádří  formou nabídky nebo jiné informace o možnosti či nemožnosti uskutečnění poptávaných služeb. Smluvní vztah mezi Půjčovnou -  pronajímatelem(poskytovatelem služeb) a zákazníkem - nájemcem(objednatelem služeb) vzniká a nabývá účinnosti po odsouhlasení nabídky a po podpisu Smlouvy oběma stranami. Půjčovna může ještě před podpisem Smlouvy požadovat na nájemci zaplacení rezervační zálohy. Záloha se platí na bankovní účet Půjčovny na základě Půjčovnou vydaného a nájemci zaslaného "Zákaznického listu" s údaji k zakázce a k platbě. Zaplacení zálohy Půjčovna nájemci potvrdí.

 

Příjem poptávek, objednávek, rezervace, zrušení či změny lze provést :

 • on-line vlevo nahoře na webových stránkách viz. „Nezávazná poptávka lodí“
 • on-line na webu kliknutím na záložku vlevo "Poptávka lodí"
 • on-line na webu kliknutím na záložku "Kontakty" zcela dole kontaktním formulářem
 • e-mailem na adrese: v-servis@centrum.cz 
 • telefonicky na tel.č. 777 662120

Smlouva o pronájmu vodáckého vybavení

Při převzetí vodáckého vybavení je mezi Půjčovnou a nájemcem uzavřena písemná Smlouva o pronájmu vodáckého vybavení, obsahující údaje o zapůjčeném vybavení, jeho názvu/druhu, množství, pořizovací ceně, době trvání zápůjčky, dále pak místu a času předání a vrácení materiálu, ceně za půjčovné, údaje o dopravě, pojištění, kauci aj. Smlouvu potvrdí obě strany svým podpisem. Podpisem Smlouvy nájemce stvrzuje, že je mu znám její plný obsah na obou jejích stranách a souhlasí s ní a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi. Podpisem Smlouvy nájemce bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a Půjčovním řádem Půjčovny, dále tím potvrzuje platnost údajů uvedených ve Smlouvě a převzetí zapůjčených plavidel a vybavení ve funkčním stavu, nepoškozených, bez zjevných vad a nedostatků, které by činily předmět nájmu nezpůsobilým k jeho užití, o čemž měl možnost se přesvědčit. Nájemce taktéž stvrzuje svým podpisem na Smlouvě, že si vodácké vybavení v pořádku převzal na dobu určitou uvedenou ve smlouvě. V případě ztráty, zničení či poškození zapůjčeného vybavení uvedeného ve Smlouvě nájemce souhlasí, že uhradí a zaplatí Půjčovně vyčíslené škody dle podmínek Půjčovního řádu půjčovny a Smlouvy. Uzavřením smlouvy vzniká nájemci právo na zapůjčení vybavení v zarezervovaném termínu uvedeném ve smlouvě a pronajímatel se zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

Cena pronájmu, služeb a jejich úhrada

Půjčovna má právo na zaplacení celé ceny služeb. Půjčovna může požadovat předem, před poskytnutím služeb, zaplacení části ceny formou zálohy a nájemce je povinen tuto po výzvě Půjčovny uhradit. Nedodržení této povinnosti je důvodem Půjčovny pro neposkytnutí objednané služby a odstoupení od smlouvy bez jakýchkoliv dalších nároků.  Zaplacením zálohy získává nájemce rezervaci na požadované služby. Plnou cenu nebo doplatek do plné ceny služeb Půjčovny se hradí na místě při převzetí plavidel a vybavení v hotovosti, pokud není dohodnuto jinak. Zaplacením zálohy bere zákazník na vědomí, souhlasí a potvrzuje seznámení s „VOP“ a „Půjčovním řádem“ Půjčovny. V případě, že nájemce zruší rezervaci či svou objednávku, bude pronajímatel postupovat dle storno podmínek Půjčovny.

Platba za služby

Platbu za pronajatá plavidla, vybavení, dopravu a jiné služby lze provést těmito způsoby:

 • V hotovosti
 • Platba převodem (je nutno vždy uvést správný variabilní symbol)
 • Vklad na účet

Číslo účtu, variabilní symbol, výši finanční částky k zaplacení zálohy nebo celé zápůjčky Půjčovna sdělí nájemci formou  „Zákaznického listu“, zaslaného emailem po odsouhlasení cenové nabídky.

Storno podmínky /zrušení objednávky nebo rezervace ze strany zákazníka/

 • Storno 30 kalendářních dní a více před plavbou   – půjčovna vrací zákazníkovi 90% ze stornované částky
 • Storno 14 – 30 kalendářních dní před plavbou      – půjčovna vrací zákazníkovi 50 % ze stornované částky
 • Storno 13 a méně kalendářních dní před plavbou – půjčovna vrací zákazníkovi  0 % ze stornované částky

V případě vrácení zapůjčeného vybavení nájemcem dříve, než v den ukončení doby pronájmu uvedený ve Smlouvě, a to z jakýchkoliv důvodů, Půjčovna nenese za uvedené skutečnosti žádnou odpovědnost a nespotřebované půjčovné nevrací.

Místo a čas převzetí a vrácení vybavení

Objednané vodácké vybavení bude nájemcii předáno na předem dohodnutém místě v první den nájmu pokud není domluvou stanoveno jinak. Vrácení vodáckého vybavení proběhne v poslední den nájmu na místě a v čase taktéž předem dohodnutém, avšak nejpozději do 19:00 hod.

Výjimky z ceníku

 • Při zápůjčce vodáckého vybavení na jeden den je cena půjčovného navýšena o 50% oproti standardní ceně půjčovného uvedeného v ceníku !
 • Nebylo-li zarezervované vodácké vybavení odebráno v dohodnutém termínu, bude půjčovné za nevyužité dny účtováno nájemci ve výši 50%.
 • Za neodebrané, ale objednané a rezervované vybavení bude Půjčovnou zákazníkovi účtováno 100% půjčovného.
 • V případě zrušení rezervace lodí se již zaplacená záloha vrací dle storno podmínek Půjčovny.
 • Cena samostatně zapůjčeného vybavení (pádlo, vesta, barel, helma, sedačka, špricdeka, házečka aj.) činí 50,-Kč/den.

Práva a povinnosti nájemce

Nájemce, objednatel služeb má právo:

- požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, vyžadovat od Půjčovny informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných služeb, být seznámen s případnými změnami rozsahu služeb a ceně pronájmu.

Nájemce, objednatel služeb se zavazuje:

- uhradit Půjčovně sjednanou plnou cenu pronájmu, zálohu, kauci, případnou náhradu škody apod., dále poskytnout Půjčovně nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění jejích služeb, řídit se VOP, Půjčovním řádem, informačními materiály a pokyny, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmu a dodržovat je. V případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení Půjčovně, šetrně zacházet se zapůjčeným vybavením, zabránit vzniku škod na něm a dbát o bezpečnost svou a osob užívajících vybavení.                                                                                                                                    

Práva a povinnosti Půjčovny

Půjčovna je povinna informovat nájemce o skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité.

Půjčovna je oprávněna v případech, jež nemůže ovlivnit či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele, které jí brání v poskytnutí služeb dle Smlouvy:


- zrušit nájmci poskytnutí služeb, zrušit pronájem, rezervaci, objednávku
- přesunout termín nebo změnit čas a místo objednávky
- změnit výši ceny za pronájem a služby

Půjčovna nebo jeho zástupce má právo kontrolovat způsob použití a šetrného zacházení s veškerým nájemci svěřeným, zapůjčeným vybavením.

Půjčovna je oprávněna odmítnout půjčit plavidla, vodácké vybavení či poskytnout služby a to bez udání důvodu.

Půjčovna je oprávněna kdykoliv odstoupit od Smlouvy, přerušit jí a odebrat nájemci veškeré zapůjčené vybavení a to v případě porušení VOP a Půjčovního řádu Půjčovny nájemcem a to bez jakékoliv další finančí kompenzace vůči nájemci. Nespotřebované nájemné Půjčovna poté již nevrací.

Odpovědnost za vypůjčené vybavení

Nájemce nese plnou odpovědnost za vybavení a  předmět(y) nájmu, které si od Půjčovny zapůjčil. V den ukončení nájmu je povinen veškeré takové předměty a vybavení vrátit kompletní, nepoškozené a čisté Půjčovně na místě, kde bylo zapůjčeno nebo na místě vrácení určeném smlouvou. Pakliže tak nájemce neučiní, zavazuje se k úhradě pořizovací ceny každého jednotlivého kusu nevráceného vybavení ve výši, která je uvedena ve Smlouvě v položce "Pořizovací cena". V případě poškození zapůjčených plavidel, vybavení, příslušenství ap. se zavazuje k plné úhradě jejich oprav či náhrad za opravy v částkách uvedených ve Smlouvě, Půjčovním řádu Půjčovny nebo vyčíslených odborným servisem provádějícím opravu. Toto neplatí pro případy, kdy je sjednáno pojištění proti krádeži plavidel nebo pojištění proti poškození a krádeži plastových plavidel mezi Půjčovnou a nájemcem. V takovém případě se náhrady škod řídí ustanoveními o náhradách škod dle Půjčovního řádu Půjčovny. O vzniku škody Půjčovna provede záznam do Smlouvy nebo vyhotoví "Protokol o škodě" a pokud je to možné vyčíslí výši škody. V případě, že je ke stanovení výše škody nutno odborného vyjádření subjektu, provádějícího opravu, bude výše škody vyčíslena, sdělena a předložena nájemci k úhradě později, po provedení opravy. Podpisem "Protokolu o škodě" nebo podpisem záznamu o škodě na Smlouvě nájemce bez výhrad souhlasí se zaviněním vzniklé škody a tím, že škodu v termínu uhradí Půjčovně v plné výši. V případě, že nájemce z jakýchkoliv důvodů neuzná způsobenou škodu, bude Půjčovna vůči nájemci postupovat ex lege trestně právní a občanskoprávní cestou. 

Úplným zničením vybavení se rozumí takové poškození vybavení, kdy toto není možné opravou uvést do původního stavu ani stavu blížícímu se stavu původnímu.

Částečným poškozením vybavení se rozumí především změna barvy, tvaru, povrchu, součástí a příslušenství vybavení, dočasně znemožnující jeho užívání. Po jeho opravě jej bude možno uvést do stavu blížícímu se stavu původnímu.

 

IV. Reklamační řád

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká nájemci-objednateli služeb právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí tento uplatnit včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se stěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Případnou reklamaci po ukončení dojednaného nájmu musí nájemce uplatnit osobně u pronajímatele nebo musí být provedena písemně a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti dnů od skončení dojednaného nájmu. Po uplynutí této lhůty může nájemce uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění avšak nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy měla být dojednaná doba nájmu ukončena podle Smlouvy, jinak právo zaniká.


V. Zvláštní ustanovení

Půjčovna zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem za účelem uzavření Smlouvy. K tomuto účelu jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka-nájemce v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu jsou zpřístupněny pouze pověřenému zpracovateli Půjčovny. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření Smlouvy mezi nájemcem a Půjčovnou. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je Půjčovna povinna dbát, aby nájemce neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

VI. Ostatní 

Půjčovna nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku vzniklé nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčeného vodáckého vybavení.

Pro možný případ vzniku materiálních škod je možno sjednat s Půjčovnou pojistku.

Půjčovna nenese odpovědnost za změny vyvolané počasím a stavem vody. V případě sucha nebo povodní si Půjčovna vyhrazuje právo zrušit výpůjčky vybavení na takto ohroženém úseku řeky a to bez náhrady. Je také oprávněna ze závažných provozních důvodů zrušit zákazníkovu objednávku. V tomto případě je povinna o tom zákazníka neodkladně informovat. Půjčovna může v případě déle trvajících povodní, sucha(a vlivem toho nízkého stavu vodního sloupce) nebo jiných živelných událostí nabídnout zákazníkovi změnu termínu objednávky či změnu objednané vodní lokality za jinou. Na tuto změnu nevzniká zákazníkovi žádné právo ani zákazníkovi nevzniká právo na vrácení zaplacené zálohy v případě, že v době trvání zápůjčky již na konkrétním objednaném úseku řeky/vodního toku neplatí povodňový stav. V případě, že v době trvání zápůjčky na konkrétním objednaném úseku řeky/vodního toku povodňový stav platí nebo je úsek nesjízdný z důvodu podlimitní výšky vodního sloupce vhodného ke splutí objednaným typem plavidla, a zákazník nepřistoupí na změnu termínu či řeky/vodní plochy, vrací v přiměřené lhůtě Půjčovna zákazníkovi již zaplacenou zálohu zpět, poníženou o administrativní a správní poplatek ve výši 1.000,-Kč. Minimální stav pro sjízdnost řek je pro plastové kanoe a kajaky 40cm vodního sloupce, pro rafty a nafukovací lodě 50cm. Maximálním limitem sjízdnosti řeky pro lodě, kanoe a rafty je 1. stupeň povodňové aktivity. Uvedené limity jsou však orientační ad-hoc pro každou řeku a Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za jejich stanovení či plavbu při takovýchto stavech vody ani tímto nedává nájemci návod pro plavbu při tomto stavu vody. Půjčovna nikomu a ničím neodpovídá za případné škody vzniklé odstoupením od Smlouvy nebo jakoukoliv změnou Smlouvy.

Uzavřením smlouvy s Půjčovnou dává nájemce souhlas k tomu, aby fotografie s vybavením a jeho osobou či osobami jeho skupiny vytvořené Půjčovnou po dobu trvání nájmu, mohly být použity k reklamním účelům Půjčovny.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi pronajímatelem/poskytovatelem nabízených služeb(jehož veškeré povinné údaje jsou uvedeny na internetových stránkách www.pujcovna-lodi-levne.cz)  a objednavatelem-nájemcem. VOP vstoupily v platnost dne 4.1.2014 a vztahují se na veškeré služby a pronájmy nabízené na internetových stránkách www.pujcovna-lodi-levne.cz a www. pujcovna-lode.com. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost VOP a Smlouvy.

V případě nutnosti může Půjčovna aktualizovat tyto VOP zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované VOP budou platit pro Smlouvy uzavřené po datu zveřejnění aktualizace.

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto Smlouvou se řídí těmito VOP, Půjčovním řádem Půjčovny, zákonem č. 101/2001 o ochraně osobních údajů a dále Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

Půjčovna se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka předanými zákazníkem bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Nájemce souhlasí trvale a to i po ukončení smluvního vztahu s Půjčovnou, se zasíláním informativních e-mailů o službách a novinkách Půjčovny.

Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky přečetly, že jsou v souladu s jejich vůlí a s obsahem těchto podmínek souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy na Smlouvu o pronájmu vodáckého vybavení.

 

V Táboře dne 4.1.2014

Aktualizováno dne 9.1.2020

 

 
rychlá poptávka