V-SERVIS | www.pujcovna-lodi-levne.cz | půjčovna lodí, vodácký servis | tel.: 777 662 120 | v-servis@centrum.cz
home - půjčovna lodí půjčovna lodí

půjčovní řád / V -servis

telefon

777 662 120v-servis@centrum.cz

Půjčovní řád

 

1.    Vodáckým vybavením(následně jen Vybavení) se rozumí půjčovnou zapůjčené kanoe, kajaky, lodě, rafty, čluny, paddleboardy aj. plavidla dle „Smlouvy o pronájmu vodáckého vybavení“(dále jen Smlouvy) včetně příslušenství těchto plavidel(sedadla, úchyty, lanka, lana, madla, sítě, obaly, zarážky, rozpěry, ventily apod.) , dále pak samostatného příslušenství jako jsou pádla pro kajak, kanoe, raft, záchranné vodácké vesty, barely, lodní pytle, lana, houby, sedačky, helmy, špricdeky, neopreny, pumpy, zámky nebo jiných, ve Smlouvě uvedených věcí, předmětů a vybavení.

2.     Vybavení se půjčuje oproti občanskému průkazu nebo jinému průkazu totožnosti osobám starším 18-ti let(OP, PAS, ŘP). Půjčovna lodí Bc.Petr Kočí V-servis (dále jen Půjčovna) může kdykoliv odmítnout půjčit Vybavení a to bez jakéhokoliv udání důvodu.  Vybavení je určeno pouze pro rekreační vodní turistiku a nájemce si jej půjčuje vždy na své riziko a vlastní nebezpečí. Půjčovna nikdy nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku nájemce nebo třetích osob, které vznikly v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.

3.     Nájemce má povinnost užívat Vybavení k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Je povinen s Vybavením zacházet šetrně tak, aby nedošlo k jeho poškození, nadměrnému opotřebení nebo zničení.  Zapůjčené Vybavení je povinen nájemce chránit před poškozením vzniklým např. shozením, pádem, upuštěním, proražením, ohněm, plameny, sálavým teplem, najetím na ostré předměty nebo kameny, pomalováním, prošlápnutím, proseknutím, ohnutím apod.

4.    Přísně se zakazuje a za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména úmyslné shození zapůjčeného plavidla z jezu(přes jez dolů), sjíždění/splouvání plavidlem z vyvýšeného břehu do vodního toku po souši, kamenech apod., sjíždění/splouvání jezu plavidlem v místě, které není ke splutí určeno či není pro splutí obvyklé(nesjízdný/nesplavný jez – např. jez „Klapkový“, jez s vysokou hranou či jiný jez ze své stavební podstaty plavidlem nesplavný/nesjízdný), splouvání zakázaného nebo uzavřeného vodního úseku, plavba na úseku, na kterém byl vyhlášen jakýkoliv stupeň povodňové aktivity. Nájemce je a byl vždy před plavbou a uzavřením Smlouvy Půjčovnou náležitě poučen ústně a prostřednictvím www. stránek Půjčovny o možné sjízdnosti/splavnosti toku a o způsobu překonávání jezů na trase, kterou nájemce hodlá splouvat se zapůjčeným vybavením. V případě porušení ustanovení Smlouvy způsobem uvedeným v bodu 4. půjčovního řádku je sjednána mezi Půjčovnou a nájemcem smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč, splatná Půjčovně v hotovosti nebo na její bankovní účet do 10-ti dnů od zjištění takového porušení a výzvy Půjčovny k jejímu zaplacení. Nájemce s tímto bez výhrad souhlasí a bere vše na vědomí.

5.      Nafukovací lodě, rafty, čluny a paddleboardy se nikdy nesmí nechávat na přímém slunci, jelikož by takto mohlo dojít k jejich poškození a prasknutí. Při jakémkoliv opuštění těchto plavidel na břehu nebo po ukončení plavby je nutno tyto včas upustit a ukládat do stínu! Nájemce byl o tomto písemně a ústně poučen a bere uvedené na vědomí.

6.     Je zakázáno jakkoliv poškozovat zapůjčené Vybavení např. shazováním, pádem, sjížděním nesjízdných jezů a hran, plavbou v zakázaných a nesjízdných místech, používáním plavidla jinde než na vodě, taháním po souši, ohněm,plameny, záseky, kreslením, malbou, odstraňováním firemních nápisů, prošlapáváním, ohýbáním  apod.Je zakázáno sedět, ležet na vestách, nosit lodě pomocí pádel !

7.     Barely a lodní vaky a pytle nejsou 100% vodotěsné, půjčovna nepřebírá odpovědnost za případné vniknutí vody do nich.

8.     Nájemce má povinnost při převzetí veškerého zapůjčeného Vybavení toto řádně prohlédnout a ohlásit ihned případné zjištěné závady pronajímateli. Na pozdější reklamace závad nebude brán půjčovnou zřetel a bude se mít za to, že zjištěná poškození a závady způsobil sám nájemce.

9.    Vybavení může používat pouze nájemce a osoby jím určené s jeho souhlasem. Za poškození Vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost nájemce sám.

10.    Vybavení si nájemce půjčuje pouze na dobu dohodnutou a uvedenou ve Smlouvě. Užívací právo zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat Vybavení je nájemce povinen toto vrátit v řádném stavu a čisté do místa, kde jej  převzal nebo do místa vrácení uvedeného ve smlouvě. Pokud tak neučiní v den ukončení smluvně sjednané zápůjčky dle smlouvy o pronájmu, je toto považováno za odcizené a bude dle toho půjčovnou postupováno. Případné vrácení Vybavení a lodí před uplynutím doby, na kterou je Smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby, nezakládá nárok na vrácení peněz, a to ani zčásti, nebo změnu termínu či místa plavby. Nájemce bere na vědomí, že není oprávněn, on ani nikdo jiný, po datu ukončení zápůjčky, zapůjčené Vybavení dále používat ani u sebe jakkoliv zdržovat a je povinen toto vrátit max. do 19.00 hod. v den ukončení pronájmu půjčovně. Nájemce bere podpisem Smlouvy na vědomí a je plně srozuměn a souhlasí s tím, že v případě neplnění výše uvedeného, a nevrácení veškerého, ve Smlouvě uvedeného zapůjčeného Vybavení, uhradí nájemci škodu za veškeré toto nevrácené Vybavení a to v částkách, které jsou uvedeny v tabulce smlouvy viz. „Zapůjčené vybavení – Pořizovací cena“. Nájemce bere na vědomí, že částka za takovou škodu, bude vymáhána a účtována ihned poté, co nastanou výše popsané okolnosti a nájemce nevrátí zapůjčené Vybavení v den ukončení jeho nájmu. Škoda na Vybavení vzniklá jeho nevrácením po skončení data zápůjčky musí být zaplacena půjčovně v den ukončení nájmu v hotovosti nebo zaplacena na bankovní účet půjčovny či poštovní poukázkou na adresu pronajímatele a to do 7 dnů od ukončení Smlouvy.  Případně na uvedené vystaví pronajímatel fakturu, kterou je povinen nájemce uhradit ve lhůtě do 7 pracovních dnů.

11.   V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení Vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s jeho vrácením do skladu půjčovny lodí V-servis, Tábor-Zahrádka č.1. Za nevrácení každého jednotlivého kusu Vybavení dle podmínek Smlouvy se dále sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení a to až do jeho vrácení. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na náhradu škody za nevrácené Vybavení dle jiných ustanovení tohoto Půjčovního řádu. Vrácení jiného Vybavení (druhu/typu/výrobce), než které  bylo zapůjčeno, je nepřípustné. Jiné, než zapůjčené Vybavení, půjčovna zpět nepřijímá a bude postupovat dle bodu 11. viz. výše, včetně povinnosti nájemce uhradit toto Vybavení pronajímateli v plné výši pořizovací ceny.

12.   Nájemce se zavazuje pronajímateli zaplatit veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávek plynoucích z této Smlouvy.

13.   Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena předem, se provádí při podpisu Smlouvy. Cena nájemného se obvykle skládá z ceny za pronájem plavidel a příslušenství k nim, dopravy plavidel a případných poplatků za vjezdy s plavidly do kempů a tábořišť. Tyto poplatky je půjčovna oprávněna doúčtovat dodatečně a nájemce s tímto bez výhrad souhlasí.

14.   Případné ztráty, krádeže, loupeže, poškození, zničení, závady aj. zapůjčených plavidel a Vybavení vzniklé v době nájmu úmyslně, z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce dle vyčíslení škody půjčovnou. V případě, že uvedené zaviní osoba či osoby, které Vybavení užívaly či s ním přišly do kontaktu a to i bez souhlasu nájemce, odpovídají tyto osoby vůči pronajímateli spolu s nájemcem solidárně za veškeré škody, ztráty, zničení či odcizení. Pronajímatel je oprávněn, a nájemce s tím bez výhrad tím souhlasí, uplatňovat své škodní nároky v celé výši primárně vůči nájemci, který výslovně prohlašuje, že je za takové osoby vůči pronajímateli odpovědný. Nájemce odpovídá i za škody, které byly způsobeny třetími osobami, jimž umožnil k pronajatému Vybavení přístup. K úhradám platby za vzniklé škody a lhůtám se použije obdobně bod 11. tohoto řádu.

15.  Nájemce je povinen a zavazuje se důsledně a řádně zabezpečit zapůjčené Vybavení před krádeží, ztrátou, zcizením, neoprávněným použitím či zneužitím, poškozením, zničením apod. a to po celou dobu nájmu. Nemá-li nájemce sjednané s pronajímatelem pojištění proti krádeži a poškození plavidel, řídí se odpovědnost nájemce za způsobenou škodu bodem 15. tohoto řádu. V případě, že má nájemce u Půjčovny sjednané po dobu zápůjčky pojištění proti odcizení a poškození plastových plavidel, dojde k odcizení a jsou splněny podmínky stanovené pronajímatelem k jejich zabezpečení, hradí nájemce půjčovně pouze spoluúčast ve výši 6.000,-Kč za každé odcizené plastové plavidlo a v případě odcizení nafukovacího plavidla(kanoe, raftu, paddleboardu) se hradí nájemce spoluúčast ve výši 15.000,-Kč za každé odcizené plavidlo.Běžné škody na plastovém plavidle vzniklé neúmyslně nájemce poté nehradí. Charakter poškození na zapůjčeném Vybavení a plavidlech, způsob jeho vzniku a nákladnost oprav posuzuje a vyčísluje půjčovna. Pojištění proti krádeži lze sjednat pouze na plavidla(plastové i nafukovací lodě, kanoe, rafty, čluny)  nikoliv na jiné zapůjčené Vybavení. Pojištění proti poškození lze sjednat pouze na plastová plavidla, na nafukovací nelze. Bližší podmínky pojištění plavidel včetně výkladu, co se považuje a nepovažuje za „běžné poškození“ je uvedeno v bodu 16. „Půjčovního řádu“ Půjčovny na  www.pujcovna-lodi-levne.cz nebo www.pujcovna-lode.com. Podpisem smlouvy bere nájemce tyto podmínky na vědomí.

Co je běžné poškození plavidla: – neúmyslné prošoupání, odření, otěr, ztráta barvy vinou otěru, prasklina nebo naprasknutí materiálu lodě vzniklé při plavbě, utržení plastové sedačky od pevné části lodě(loď Samba), utržení či odtržení kýlu od dna lodi(loď Samba), natržení límce lodi(loď Samba), přetržení lana, utržení lanového madla, škrábance, rýhy,  zlomení dřevěné sedačky(loď Vydra), ohnutí nebo zlomení výztuže kanoe(loď Vydra), drobné deformace.

Co není a nepovažuje se za běžné poškození plavidla :  Díry, otvory a praskliny na plavidle způsobené pádem, upuštěním plavidla, shozením z výšky(z jezu/břehu apod.) najížděním do vody plavidlem po kamenech, souši, taháním plavidla po souši, kamenech apod.,  pomalováním, pokreslením, polepením plavidla,  poškozením firemních nápisů, záseky (např. sekerou/nožem apod.), propálením či jiným poškozením ohněm, plamenem či sálavým teplem, cigaretami apod., rozlomením části nebo celého plavidla (např. vinou pádu, upuštění, shození, najetí, nárazem apod.)

Na co se nevztahuje pojištění plavidel sjednané u půjčovny Bc.Petr Kočí V-servis :

 • Na ztrátu, zničení, opomenutí, utopení, uplavání, úmyslé poškození plavidla či zcizení/krádež/loupež zapůjčeného plavidla nenahlášenou ihned po jejím zjištění Policii ČR, dále na jakékoliv další zapůjčené Vybavení a příslušenství k plavidlu. Vybavení a další příslušenství k plavidlu, i poškozené, je vždy nutno vrátit nebo uhradit půjčovně.
 • Jakékoliv poškození nafukovacích plavidel(lodí, kajaků, raftů, člunů, paddleboardů aj.).
 • Krádež, ztrátu, poškození, zničení jakéhokoliv zapůjčeného příslušenství(např. pádel, barelů, vest, příleb, sedátek, lan, házeček, pump, zámků,  apod.)
 • Prasknutí, roztržení, rozříznutí, propíchnutí, propálení apod. nafukovacích plavidel(rafty, čluny, lodě, paddleboardy je třeba na břehu vždy upustit, aby kvůli teplu a zvýšenému tlaku nepraskly).
 • Vniknutí vody do komor nafukovacích plavidel(ventilem, dírou, trhlinou apod.).
 • Jakékoliv poškození Vybavení a plavidel při plavbě na nesjízdných, nesplavných nebo zakázaných tocích, jezech či jejich částí.
 • Jakékoliv poškození pádel(pádla se nesmí provlékat za madla a úchyty lodě a loď takto pádly tahat . Pádla se tímto způsobem snadno ohnou či zlomí. Pádla se nesmí používat k páčení či jinému uvolňování při uvíznutí plavidla – může dojít k nevratnému poškození listu a žerdi.).
 • Jakékoliv poškození Vybavení a plavidel vzniklé plavbou na vodních lokalitách a tocích stupně VW2 a výše, na tocích, kde byla vyhlášena povodňová aktivita, či plavbou v úseku, který je dle vodočtu nesjízdný nebo zakázaný.

Podmínky stanovené pronajímatelem k zajištění oprávněnosti nároku plnění z uzavřeného pojištění plavidel :

V případě krádeže/odcizení/loupeže Vybavení, plavidla je nájemce povinen okamžitě po zjištění ohlásit takovou událost Policii ČR a pronajímateli a předložit pronajímateli protokol o oznámení takové události sepsaný Policií ČR. Veškeré zapůjčené Vybavení,  plavidla(lodě, kanoe, čluny, rafty, kajaky apod.) musí být vždy v případě nepřítomnosti nájemce, v případě jejich opuštění a přes noc provázána ocelovým lankem o průměru min. 4mm a uzamčená bezpečnostním visacím zámkem s ochranou třmene v bezpečnostní třídě minimálně BT3 dle platné normy ČSN. Zároveň musí být Vybavení, plavidla stejným způsobem uzamčena a přivázána k předmětu pevně spojenému se zemí(strom, sloup apod.)! V případě nepostupování tímto způsobem při zabezpečení zapůjčených plavidel sjednané pojištění zcela zaniká a nájemce odpovídá za způsobenou škodu sám tak, jak je popsánu v předchozích bodech a zejm. bodu 15 tohoto půjčovního řádu. S tímto nájemce bez výhrad souhlasí. Stanovené lanko i zámek poskytuje k pojištění zdarma půjčovna.

16.   V případě porušení stanovených podmínek Smlouvy ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně Smlouvu okamžikem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady vyčíslené půjčovnou. Na vrácení již zaplaceného nájemného zcela nebo zčásti nebo na jakoukoliv jinou kompenzaci v tomto případě  zaniká nájemci jakýkoliv nárok.

17.    Pronajímatel je při podpisu Smlouvy oprávněn, mimo ceny za půjčovné, požadovat v uvedených konkrétních případech dle ceníku na nájemci vratnou finanční kauci v hotovosti. Jaké vybavení podléhá kauci a výše kauce je uvedeno v ceníku Půjčovny. Pronajímatel je povinen kauci nájemci vrátit ihned po ukončení nájmu, po vrácení a kontrole vybavení zpět pronajímateli a v případě, že nebudou zjištěny žádné škody na Vybavení, porušeny podmínky Smlouvy a nájemce dodržoval pokyny stanovené Smlouvou a Pokyny pro použití nafukovacích plavidel. V opačném případě může pronajímatel použít kauci zcela nebo zčásti na úhradu škod vzniklých na zapůjčeném vybavení po dobu nájmu. Pokud nebude k úhradě vzniklé škody kauce dostačovat, je půjčovna oprávněna částku za způsobenou škodu nájemci doúčtovat způsobem a ve lhůtách dle tohoto řádu. K uhrazení škod bude složená kauce použita přednostně.

18.    Nájemce je povinen se sám individuálně seznámit s Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., Řád plavební bezpečnosti a dalšími předpisy souvisejícími s pohybem vodáků, které jsou platné pro konkrétní splouvané úseky řek, vodních toků či jiný vodních lokalit. Za nedodržování těchto předpisů a pravidel a za případné postihy není pronajímatel vůči nájemci nijak odpovědný.

19.    Pronajímané Vybavení a plavidla jsou určena na tyto stupně obtížnosti: Kánoe plastová otevřená do stupně WW I, kajak plastový WW III, nafukovací lodě, rafty, paddleboardy do WW IV. Nájemce se zavazuje, že nebude splouvat s Vybavením a plavidly náročné, nebezpečné, nesjízdné, zakázané, uzavřené úseky a jezy, u kterých hrozí riziko poškození pronajatého VybaveníJe zakázáno používat Vybavení pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek apod.

20.    Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při rekreačním a sportovním užívání pronajatého Vybavení, s riziky je plně srozuměn a bere na sebe při jeho používání plnou odpovědnost. Nájemce musí při používání pronajatého Vybavení dbát bezpečnosti své i dalších osob a bere na vědomí, že zapůjčené Vybavení je určeno pouze k rekreačním účelům, nikoliv pro profesionální či závodní použití. Nájemce je seznámen s kvalitou, použitými materiály, stupněm bezpečnosti, rozsahem, způsoby, možnostmi, návody použití a ovládání zapůjčeného Vybavení a bere na sebe plnou odpovědnost při jeho použití. Půjčovna nájemci doporučuje při plavbě používat plovací vesty u všech osob. Půjčovna vždy doporučuje přenášení plavidel přes veškeré jezy. Splouvání jezů je vždy na vlastní nebezpečí, uvážení a rozhodnutí nájemce. S tímto nájemce bez výhrad souhlasí.

21.    Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku vzniklé nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčeného Vybavení. Nájemce je a byl upozorněn a poučen, že není bezpečné se vydávat na vodní tok ve skupině menší než 3 lodě. Nájemce je odpovědný také za zdraví a majetek dalších osob, které budou zapůjčené Vybavení užívat na základě jeho souhlasu a je povinen takové osoby poučit dle tohoto Půjčovního řádu a Smlouvy.

22.    V případě poškození Vybavení nebo vniknutí vody do dílů nafukovacích plavidel se ceny za opravy a náhrady sjednávají takto:

Voda v nafukovacím válci/dílu raftu, člunu, paddlebardu -1000,-Kč/válec/díl. Poškození raftů/nafukovacích lodí/paddleboardů -dle skutečné ceny odborné opravy. Trhlina/prasklina do 10cm v plastové lodi/kanoe/kajak -1000,-Kč(díry, zlomení a větší praskliny dle skutečné ceny odborné opravy, pokud je možná). Poškození vesty -600,-Kč. Poškození špricdeky -600,-Kč. Poškození/zlomení/utržení sedačky -400,-Kč. Poškození přídavné sedačky -400,-Kč, Poškození barelu/ucha/víka -500,-Kč. Poškození lodního pytle -600,-Kč. Poškození pádla včetně ohnutí -600,-Kč.  Poškození helmy -500,-Kč. Vrácení znečištěného Vybavení -100,-Kč/kus. Ztráta/poškození ocelového lanka -400,-Kč. Ztráta/poškození koníčkovacího PVA lana -300,-Kč. Ztráta zámku  -400,-Kč. Poškození/ztráta pumpy -1000,-Kč, Ztráta/poškození redukce pumpy -300,-Kč. Poškození házečky -600,-Kč. Jiná poškození – dle skutečné ceny opravy/náhrady.

23.    Storno objednávky

 • 30 kalendářních dní a více před plavbou – vracíme 90% ze stornované částky
 • Storno 14 – 30 kalendářních dní před plavbou – vracíme 50 % ze stornované částky
 • Storno 13 a méně kalendářních dní před plavbou – vracíme 0 % ze stornované částky

24.    Podmínky zrušení rezervace/objednávky/ nebo její části 

V případě, kdy dojde stran zákazníka k objednání a zarezervování  plavidel, vybavení nebo jakýchkoliv jiných služeb Půjčovny a následně z jeho strany ke zrušení rezervace(objednávky) nebo její částí , uplatní půjčovna  na vybavení a služby , které byly takto zrušeny, v souladu se storno podmínkami půjčovny, storno. Zákazníkovi, který takto plavidla, vybavení či služby objednal, zarezervoval a poté zrušil zcela nebo z části, a neodebral je nebo  nevyužil, toto půjčovna dle storno podmínek naúčtuje. Zákazník bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že takto zrušenou rezervaci(objednávku) nebo její část Půjčovně na její výzvu uhradí.

25.    Nájemce je plně seznámen a bere na vědomí postup Půjčovny v případě sucha a povodní dle obchodních podmínek společnosti uveřejněných na jejich stránkách www.pujcovna-lode.com, popř. www.pujcovna-lodi-levne.cz.

26.    Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o nájmu Vybavení. Nájemce uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti V-servis půjčovna lodí, Bc.Petr Kočí,  IČ 72147784, se sídlem Kollárova 2155, Tábor a jím pověřených osob.

 

 
rychlá poptávka