V-SERVIS | www.pujcovna-lodi-levne.cz | půjčovna lodí, vodácký servis | tel.: 777 662 120 | v-servis@centrum.cz
home - půjčovna lodí půjčovna lodí

půjčovní řád / V -servis

telefon

777 662 120v-servis@centrum.cz

 

Půjčovní řád

1.     Vodácké vybavení se půjčuje pouze na základě 2 průkazů totožnosti osobám starším 18-ti let(OP, PAS, ŘP). Půjčovna lodí V-servis Bc.Petr Kočí je oprávněna odmítnout půjčit lodě a vodácké vybavení a plavidla bez udání důvodu.

2.     Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné jej chránit před poškozením teplem, pádem apod. (např.oheň, upuštění na kameny, najetí na ostré hrany/kameny, pomalováním  apod....).

3.     Nájemce byl poučen a bere na vědomí, že nafukovací lodě, rafty, čluny nesmí nechávat na přímém slunci. Mohlo by dojít k jejich poškození. Při delším pobytu na břehu nebo po ukončení plavby nafukovací  lodě, rafty, čluny nutno včas upustit a ukládat do stínu!!!. O tomto byl písmeně poučen.

4.     Zapůjčenou pumpu k nafukovacím lodím je nutno zabezpečit proti vniknutí vody, používat pumpu k čerpání a stříkání vody je zakázáno, foukání vzduchu do lodí je přípustné pouze suchou pumpou.

5.     Je zakázáno jakkoliv úmyslně poškozovat zapůjčené vybavení, např. ohněm, záseky, kreslením, malbou, odstraňováním firemních nápisů apod. Je zakázáno sedět na vestách, nosit lodě pomocí pádel. 

6.     Barely a lodní vaky/pytle nejsou 100% vodotěsné, půjčovna nepřebírá odpovědnost za vniknutí vody do barelu nebo lodního pytle.

7.     Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození ohlásit pronajímateli. Ten je povinen uvedené zadokumentovat.

8.     Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

9.     Vybavení si půjčuje nájemce pouze na dobu dohodnutou s pronajímatelem. Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit v řádném stavu,  čisté a do místa, kde vybavení převzal nebo podle písemné dohody. Při nevrácení lodí a vybavení v den ukončení smluvně sjednané zápůjčky dle smlouvy o pronájmu  je toto považováno za zcizené a bude dle toho postupováno. Případné vrácení vybavení a lodí před uplynutím doby, na kterou je smlouva o pronájmu sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby, nezakládá nárok na vrácení peněz a to ani zčásti nebo změnu termínu či místa plavby. Nájemce bere na vědomí, že není oprávněn on ani nikdo jiný po datu ukončení zápůjčky zapůjčené vybavení dále používat ani u sebe jakkoliv zdržovat a je povinen toto vrátit v den ukončení pronájmu pronajímateli. Nájemce bere podpisem nájemní smlouvy/smlouvy o pronájmu na vědomí a je plně srozuměn a souhlasí s tím, že v případě neplnění výše uvedeného a nevrácení veškerého ve smlouvě uvedeného zapůjčeného vybavení, uhradí nájemci škodu za veškeré toto nevrácené vybavení a to v částkách, které jsou uvedeny v tabulce smlouvy viz. „Zapůjčené vybavení - Pořizovací hodnota“. Nájemce bere na vědomí, že částka za takto způsobenou škodu bude vymáhána a účtována okamžitě poté, co nastanou výše popsané okolnosti a nájemce nevrátí zapůjčené předměty zápůjčky a příslušenství v den ukončení jeho nájmu. Škoda na vybavení vzniklá jeho nevrácením po skončení data zápůjčky bude zaplacena na místě vrácení vybavení v hotovosti nebo do 7 dnů poštovní poukázkou na adresu pronajímatele nebo na uvedené vystaví pronajímatel fakturu, kterou je povinen pronájemce uhradit ve lhůtě do 7 pracovních dnů.

10.   V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do provozovny V-servis Tábor-Zahrádka. Za nevrácení každého jednotlivého kusu vybavení dle podmínek smlouvy se dále sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení a to až do jeho vrácení. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na náhradu škody za nevrácené vybavení dle jiných ustanovení tohoto půjčovního řádu.

11.   Nájemce se zavazuje pronajímateli zaplatit veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávek plynoucích z této smlouvy.

12.   Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena předem, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení. Cena nájemného se obvykle skládá z ceny za zapůjčení lodí a požadovaného vybavení, dopravy lodí a případných poplatků za vjezdy s loďmi do kempů a tábořišť. 

13.   Případné ztráty, krádež, loupež, poškození nebo závady apod. na plavidlech a vybavení vzniklé úmyslně, z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce dle vyčíslení škody půjčovnou. V případě, že škodu, zničení nebo ztrátu (případně krádež) zaviní osoba či osoby, které předmět nájmu a zapůjčeného příslušenství užívaly či s ním přišly do kontaktu na základě souhlasu nájemce, odpovídají tyto osoby vůči pronajímateli spolu s nájemcem solidárně za veškeré škody, ztráty či odcizení. Pronajímatel je oprávněn(a nájemce s tím souhlasí), uplatňovat své nároky v celé výši primárně vůči nájemci, který výslovně prohlašuje, že je za další osoby vůči pronajímateli odpovědný. Nájemce odpovídá i za škody, které byly způsobeny třetími osobami, jimž umožnil k pronajaté věci přístup. 

14.   Nájemce je povinen a zavazuje se důsledně a řádně zabezpečit zapůjčená plavidla a vybavení před krádeží, ztrátou, možností neoprávněného použití či samovolného pohybu po celou dobu nájmu. Nemá-li nájemce sjednané připojištění u půjčovny lodí V-servis, řídí se odpovědnost nájemce dle bodu 13. řádu jak výše uvedeno. V případě, že má nájemce u půjčovny lodí V-servis Bc.Petr Kočí sjednané po dobu zápůjčky připojištění proti odcizení a poškození plavidel, dojde k jeho krádeži a jsou splněny podmínky stanovené pronajímatelem k jeho zabezpečení, hradí nájemce pouze spoluúčast ve výši 3.000,-Kč za každé odcizené plavidlo. Škody na plavidle vzniklé neúmyslně nájemce poté nehradí. Charakter poškození na zapůjčeném vybavení a plavidlech, způsob jeho vzniku a nákladnost oprav posuzuje půjčovna. Pojištění se vztahuje pouze na plavidla nikoliv na jiné zapůjčené vybavení.

Podmínky stanovené pronajímatelem k zajištění oprávněnosti nároku plnění z uzavřeného připojištění :

V případě krádeže plavidla je nájemce povinen okamžitě po zjištění krádeže ohlásit takovou událost Policii ČR a pronajímateli a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže sepsaný Policií ČR. Veškerá zapůjčená plavidla-lodě, kanoe, čluny, rafty, kajaky apod. musí být po dobu nepřítomnosti provozovatele a přes noc na břehu provázána ocelovým lankem o průměru min. 4mm a uzamčená bezpečnostním visacím zámkem s ochranou třmene v bezpečnostní třídě minimálně BT3 dle platné normy ČSN. Zároveň musí být plavidla stejným způsobem uzamčena a přivázána k předmětu pevně spojenému se zemí! V případě nepostupování tímto způsobem při zabezpečení zapůjčených plavidel případně sjednané pojištění zcela zaniká a nájemce odpovídá za škodu způsobenou krádeží sám tak, jak je popsánu v předchozích bodech a bodu 13 tohoto půjčovního řádu. S tímto nájemce bez výhrad souhlasí. Požadované lanko i zámek poskytuje k pojištění zdarma půjčovna.

15.   V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady. Na vrácení nájemného zcela nebo zčásti nebo na jakoukoliv jinou kompenzaci v tomto případě  zaniká nájemci jakýkoliv nárok.

16.   Pronajímatel je při půjčení oprávněn mimo půjčovné požadovat vratnou kauci. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání lodí a materiálu a jeho následné kontrole a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušeny Podmínky smlouvy o nájmu a pronajímatel dodržoval Pokyny stanovené smlouvou a k používání nafukovacích lodí a raftů.. V opačném případě může pronajímatel použít kauci zcela nebo zčásti na úhradu nákladů při poškození zapůjčených  plavidel a vybavení nájemcem. K uhrazení škod bude složená kauce přednostně použita. Výše kauce je uvedena v ceníku a její platba se provádí v den zapůjčení v hotovosti.

17.    Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality. Za nedodržování těchto pravidel není pronajímatel vůči nájemci nijak odpovědný.

18.    Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: kánoe plastová otevřená do stupně WW I, , kajak plastový WW III, nafukovací lodě a rafty do WWIV. Nájemce nebude sjíždět náročné úseky a jezy, u kterých hrozí riziko poškození pronajatého vybavení. Je zakázáno používat pronajaté lodě, čluny a vybavení pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek apod.

19.    Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Nájemce musí dbát na bezpečnost svou i dalších účastníků při používání pronajatého materiálu.Nájemce bere na vědomí, že zapůjčená plavidla a vybavení jsou určena pouze k rekreačnímu účelu, nikoliv pro profesionální a závodní použití. Nájemce je seznámen s kvalitou, použitými materiály, stupněm bezpečnosti, rozsahem, způsoby, možnostmi, návody použití a ovládání zapůjčeného vybavení a bere na sebe plnou odpovědnost při jeho použití. Nájemce je seznámen a bere na vědomí doporučení půjčovny používat plovací vestu.

20.    Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání jim zapůjčených sportovních potřeb, lodí, člunů, vybavení apod., zvláště není odpovědný za jakékoliv škody na zdravý a mejetku vzniklé při splouvání jezů na zapůjčených plavidlech. Nájemce byl upozorněn, že není bezpečné se vydávat na řeku ve skupině menší než 3 lodě, zvlášť když nejde o zkušené vodáky. Nájemce byl upozorněn na skutečnost, že splouvání toků a jezů je výhradně na jeho odpovědnost a riziko a půjčovna nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případně vzniklé škody na zdraví či majteku v této souvislosti. Půjčovna taktéž neuděluje žádná doporučení ohledně vhodnosti splutí toků a jezů.  Nájemce je odpovědný též za zdraví a majetek dalších osob, které případně s ním budou předmět nájmu a zapůjčené příslušenství užívat. Je povinen takové osoby rovněž poučit o všech pravidlech a normách, které se k užívání předmětu nájmu a účelu dle této smlouvy vztahují včetně podmínek této smlouvy.

21.    V případě poškození materiálu nebo vniknutí vody do dílů nafukovacích lodí/raftů se ceny oprav sjednávají takto:

 

Voda v nafukovacím válci/dílu raftu nebo kanoe         1000,-Kč/válec/díl                                  
Poškození raftů/nafukovacích lodí                                dle skutečné ceny opravy
Trhliny v pevné plastové lodi kanoe, kajak                    600,-Kč/10cm
Poškození vesty                                                            500,-Kč poškození
Poškození neoprenu/špricdeky 300,-Kč
                                         
Poškození sedačky                                                200,-Kč/deska
Poškození přídavné sedačky                                        300,-Kč
Poškození barelu/ucha/víka                                        500,-Kč
Poškození pádla včetně ohnutí, zlomení                  600,-Kč
Vrácení znečištěného materiálu                                    100,-Kč/kus
Ztráta/poškození  lanka ocel                                     300,-Kč
Ztráta/poškození lanka koníčkovacího 200,-Kč
Ztráta zámku BT3                                                    800,-Kč
Ztráta klíče zámku BT3 800,-Kč
Poškození helmy                                                           200,-Kč
Poškození/tráta pumpy včetně vody v pumpě 600,-Kč
Jiná poškození dle skutečné ceny nebo ceny opravy

22.   Storno objednávky :

  •   30 kalendářních dnía více před plavbou – vracíme 90% ze stornované částky
  •   Storno 14 – 30 kalendářních dní před plavbou – vracíme 50 % ze stornované částky
  •   Storno 13 a méně kalendářních dní před plavbou – vracíme 0 % ze stornované částky

23.    Nájemce je plně seznámen a bere na vědomí postup půjčovny V-servis v případě sucha a povodní dle obchodních podmínek společnosti uveřejněných na jejich stránkách www.pujcovna-lodi-levne.cz.

24.    Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení. Nájemce uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti V-servis půjčovna lodí, Bc.Petr Kočí,  IČ 72147784, se sídlem Zárybničná Lhota 25,  39156 Tábor a jím pověřených osob.

 

 
www.stránky: www.kali.cz
rychlá poptávka