V-SERVIS | www.pujcovna-lodi-levne.cz | půjčovna lodí, vodácký servis | tel.: 777 662 120 | v-servis@centrum.cz
home - půjčovna lodí půjčovna lodí

půjčovní řád / V -servis

telefon

777 662 120v-servis@centrum.cz

 

Půjčovní řád

 

1.    Vybavením se rozumí zapůjčená plavidla, kanoe, kajaky, lodě, rafty, čluny včetně příslušenství k těmto plavidlům(sedačky, úchyty, lana, madla, sítě, obaly, zarážky, vzpěry, ventily apod.) , dále pak pádla, vesty, barely, lodní pytle, lana, houby, sedačky, helmy, špricdeky, neopreny, pumpy, zámky a jiné, ve smlouvě o pronájmu uvedené předměty.

2.     Vodácké vybavení se půjčuje na základě průkazu totožnosti osobám starším 18-ti let(OP, PAS, ŘP). Půjčovna lodí V-servis Bc.Petr Kočí je oprávněna odmítnout půjčit lodě a vodácké vybavení a plavidla bez udání důvodu.

3.     Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné jej chránit před poškozením vzniklým např. shozením, pádem, upuštěním, proražením, ohněm, najetím na ostré předměty/kameny, pomalováním, prošlápnutím, proseknutím apod.

4.     Nájemce byl písemně a ústně poučen a bere na vědomí, že nafukovací lodě, rafty, čluny nesmí nechávat na přímém slunci. Mohlo by dojít k jejich poškození či prasknutí. Při delším pobytu na břehu nebo po ukončení plavby nafukovací lodě, rafty, čluny nutno včas upustit a ukládat do stínu!!! 

5.     Zapůjčenou pumpu k nafukovacím lodím je nutno zabezpečit proti vniknutí vody, používat pumpu k čerpání a stříkání vody je zakázáno, foukání vzduchu do lodí je přípustné pouze suchou pumpou.

6.     Je zakázáno jakkoliv úmyslně poškozovat zapůjčené vybavení např. shazováním, ohněm, záseky, kreslením, malbou, odstraňováním firemních nápisů, prošlapáváním, ohýbáním  apod.) Je zakázáno sedět na vestách, nosit lodě pomocí pádel !

7.      Barely a lodní vaky/pytle nejsou 100% vodotěsné, půjčovna nepřebírá odpovědnost za vniknutí vody do barelu nebo lodního pytle.

8.     Nájemce má při převzetí povinnost prohlídky zapůjčeného vybavení a ohlášení případných závad pronajímateli. Na pozdější reklamace závad nebude brán půjčovnou zřetel a bude se mít za to, že zjištěná poškození a závady způsobil nájemce.

9.      Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

10.    Vybavení si půjčuje nájemce pouze na dobu dohodnutou s pronajímatelem. Užívací právo zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit v řádném stavu a čisté do místa, kde jej  převzal nebo do místa vrácení uvedeného ve smlouvě. Při nevrácení vybavení v den ukončení smluvně sjednané zápůjčky dle smlouvy o pronájmu je toto považováno za zcizené a bude dle toho postupováno. Případné vrácení vybavení a lodí před uplynutím doby, na kterou je smlouva o pronájmu sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby, nezakládá nárok na vrácení peněz, a to ani zčásti, nebo změnu termínu či místa plavby. Nájemce bere na vědomí, že není oprávněn, on ani nikdo jiný, po datu ukončení zápůjčky zapůjčené vybavení dále používat ani u sebe jakkoliv zdržovat a je povinen toto vrátit max. do 19.00 hod. v den ukončení pronájmu pronajímateli. Nájemce bere podpisem smlouvy o pronájmu na vědomí a je plně srozuměn a souhlasí s tím, že v případě neplnění výše uvedeného, a nevrácení veškerého, ve smlouvě uvedeného zapůjčeného vybavení, uhradí nájemci škodu za veškeré toto nevrácené vybavení a to v částkách, které jsou uvedeny v tabulce smlouvy viz. „Zapůjčené vybavení - Pořizovací hodnota“. Nájemce bere na vědomí, že částka za takto způsobenou škodu bude vymáhána a účtována okamžitě poté, co nastanou výše popsané okolnosti a nájemce nevrátí zapůjčené předměty zápůjčky a příslušenství v den ukončení jeho nájmu. Škoda na vybavení vzniklá jeho nevrácením po skončení data zápůjčky bude zaplacena na místě vrácení vybavení v hotovosti nebo do 7 dnů na bankovní účet či poštovní poukázkou na adresu pronajímatele nebo na uvedené vystaví pronajímatel fakturu, kterou je povinen pronájemce uhradit ve lhůtě do 7 prac. dnů.

11.   V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do provozovny V-servis Tábor-Zahrádka č.1. Za nevrácení každého jednotlivého kusu vybavení dle podmínek smlouvy se dále sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení a to až do jeho vrácení. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na náhradu škody za nevrácené vybavení dle jiných ustanovení tohoto půjčovního řádu.Vrácení jiného vybavení (druhu/typu/výrobce), než které  bylo zapůjčeno, je nepřípustné. Jiné, než zapůjčené vybavení, půjčovna zpět nepřijímá a bude postupovat dle bodu 10. viz. výše, včetně povinnosti nájemce uhradit toto vybavení pronajímateli v plné výši pořizovací hodnoty.

12.   Nájemce se zavazuje pronajímateli zaplatit veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávek plynoucích z této smlouvy.

13.   Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena předem, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení. Cena nájemného se obvykle skládá z ceny za zapůjčení lodí a požadovaného vybavení, dopravy lodí a případných poplatků za vjezdy s loďmi do kempů a tábořišť. Tyto poplatky je půjčovna oprávněna doúčtovat dodatečně a zákazník s tímto bez výhrad souhlasí.

14.   Případné ztráty, krádež, loupež, poškození nebo závady apod. na plavidlech a vybavení vzniklé úmyslně, z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce dle vyčíslení škody půjčovnou. V případě, že škodu, zničení nebo ztrátu (případně krádež) zaviní osoba či osoby, které předmět nájmu a zapůjčeného příslušenství užívaly či s ním přišly do kontaktu na základě souhlasu nájemce, odpovídají tyto osoby vůči pronajímateli spolu s nájemcem solidárně za veškeré škody, ztráty či odcizení. Pronajímatel je oprávněn(a nájemce s tím souhlasí), uplatňovat své nároky v celé výši primárně vůči nájemci, který výslovně prohlašuje, že je za další osoby vůči pronajímateli odpovědný. Nájemce odpovídá i za škody, které byly způsobeny třetími osobami, jimž umožnil k pronajaté věci přístup. K úhradám platby za vzniklé škody a lhůtám se použije obdobně bod 10. tohoto řádu.

15.   Nájemce je povinen a zavazuje se důsledně a řádně zabezpečit zapůjčená plavidla a vybavení před krádeží, ztrátou, možností neoprávněného použití či samovolného pohybu po celou dobu nájmu. Nemá-li nájemce sjednané připojištění u půjčovny lodí V-servis, řídí se odpovědnost nájemce dle bodu 14. řádu jak výše uvedeno. V případě, že má nájemce u půjčovny lodí V-servis Bc.Petr Kočí sjednané po dobu zápůjčky připojištění proti odcizení a poškození plavidel, dojde k jeho krádeži a jsou splněny podmínky stanovené pronajímatelem k jeho zabezpečení, hradí nájemce pouze spoluúčast ve výši 3.000,-Kč za každé odcizené plavidlo. Škody na plavidle vzniklé neúmyslně nájemce poté nehradí. Charakter poškození na zapůjčeném vybavení a plavidlech, způsob jeho vzniku a nákladnost oprav posuzuje a vyčísluje půjčovna. Pojištění lze sjednat pouze na plavidla(lodě, kanoe, rafty, čluny)  nikoliv na jiné zapůjčené vybavení. Bližší podmínky pojištění lodí včetně výkladu, co se považuje a nepovažuje za „běžné poškození“ jsou uvedeny v bodu č.15 „Půjčovního řádu“ na  www.pujcovna-lodi-levne.cz. Podpisem smlouvy bere nájemce tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

Co je běžné poškození plavidla: - prošoupání, odření, otěr, ztráta barvy vinou otěru, prasklina nebo naprasknutí materiálu lodě vzniklé při plavbě, utržení plastové sedačky od pevné části lodě, utržení či odtržení kýlu od dna lodi, natržení límce lodi, přetržení lana, utržení madla, škrábance, rýhy, drobné deformace.

Co není a nepovažuje se za běžné poškození plavidla :- díry, otvory a praskliny v lodi způsobené pádem(např. pád, upuštění, shození lodi z jezu na kameny a předměty v podjezí či jinde),  úmyslné poškození, pomalování, pokreslení, úmyslné poškození firmeních nápisů, záseky (např. sekerou apod.), propálení či jiné poškození ohněm či sálavým teplem, cigaretami apod., zlomení sedačky nebo její části (např. chůzí, běháním po ní), prohnutí nebo zlomení rozpěrných vzpěr lodi, rozlomení části nebo zlomení celého plavidla apod. (např. vinou pádu, upuštění, shození, apod.).

Na co se nevztahuje pojištění :

  • Ztrátu,  opomenutí,  utopení či  uplavání plavidla, úmyslné poškození, krádež nenahlášenou ihned po zjištění Policii ČR. Vybavení plavidla, byť jakkoliv poškozené, je vždy nutné vrátit !
  • jakékoliv poškození gumových nafukovacích lodí, člunů a raftů !
  • krádež či ztrátu jakéhokoliv jiného vybavení nežli lodí a nafukovacích člunů (např. krádež pádel, barelů, vest, příleb, sedátek, lan, pump, zámků,  apod.
  • Prasknutí nafukovacích lodí působením tepla nebo slunce (rafty je třeba na břehu VŽDY upustit, aby kvůli teplu nepraskly).
  • Vniknutí vody do komor nafukovacích lodí a člunů (ventilem nebo prasklinou apod.).
  • Poškození vybavení při plavbě na nesjízdných, nesplavných nebo zakázaných tocích, jezech a jejich částí.
  • Poškození pádel, např. při přenášení lodí (Pádla nikdy nepoužívejte tak, že byste je provlékli madly lodi a lodě na nich nosili. Pádla se tímto způsobem snadno ohnou a zničí - nelze opravit)

Podmínky stanovené pronajímatelem k zajištění oprávněnosti nároku plnění z uzavřeného připojištění :

V případě krádeže plavidla je nájemce povinen okamžitě po zjištění krádeže ohlásit takovou událost Policii ČR a pronajímateli a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže sepsaný Policií ČR. Veškerá zapůjčená plavidla-lodě, kanoe, čluny, rafty, kajaky apod. musí být po dobu nepřítomnosti provozovatele a přes noc na břehu provázána ocelovým lankem o průměru min. 4mm a uzamčená bezpečnostním visacím zámkem s ochranou třmene v bezpečnostní třídě minimálně BT3 dle platné normy ČSN. Zároveň musí být plavidla stejným způsobem uzamčena a přivázána k předmětu pevně spojenému se zemí! V případě nepostupování tímto způsobem při zabezpečení zapůjčených plavidel případně sjednané pojištění zcela zaniká a nájemce odpovídá za škodu způsobenou krádeží sám tak, jak je popsánu v předchozích bodech a bodu 14 tohoto půjčovního řádu. S tímto nájemce bez výhrad souhlasí. Požadované lanko i zámek poskytuje k pojištění zdarma půjčovna.

16.   V případě porušení stanovených podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady vyčíslené půjčovnou. Na vrácení nájemného zcela nebo zčásti nebo na jakoukoliv jinou kompenzaci v tomto případě  zaniká nájemci jakýkoliv nárok.

17.    Pronajímatel je při půjčení plavidel a vybavení oprávněn mimo ceny za půjčovné požadovat vratnou finanční kauci. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po vrácení vybavení zpět a jeho následné kontrole a to v případě, že nebude zjištěno žádné jeho poškození a porušeny podmínky smlouvy o nájmu a pronajímatel dodržoval pokyny stanovené smlouvou a k používání nafukovacích lodí a raftů. V opačném případě může pronajímatel použít kauci zcela nebo zčásti na úhradu nákladů vzniklých poškozením zapůjčených plavidel a vybavení nájemcem. Pokud nebude k úhradě vzniklé škody kauce dostačovat, je půjčovna oprávněna částku za způsobenou škodu nájemci doúčtovat způsobem a ve lhůtách viz. bod 10. tohoto řádu.. K uhrazení škod bude složená kauce přednostně použita. Výše kauce je uvedena v ceníku a její platba se provádí v den zapůjčení v hotovosti.

18.    Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality. Za nedodržování těchto pravidel není pronajímatel vůči nájemci nijak odpovědný.

19.    Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: kánoe plastová otevřená do stupně WW I, , kajak plastový WW III, nafukovací lodě a rafty do WWIV. Nájemce se zavazuje, že nebude sjíždět náročné úseky a jezy, u kterých hrozí riziko poškození pronajatého vybavení. Je zakázáno používat pronajaté lodě, čluny a vybavení pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek apod.

20.    Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Nájemce musí dbát na bezpečnost svou i dalších účastníků při používání pronajatého materiálu.Nájemce bere na vědomí, že zapůjčená plavidla a vybavení jsou určena pouze k rekreačnímu účelu, nikoliv pro profesionální a závodní použití. Nájemce je seznámen s kvalitou, použitými materiály, stupněm bezpečnosti, rozsahem, způsoby, možnostmi, návody použití a ovládání zapůjčeného vybavení a bere na sebe plnou odpovědnost při jeho použití. Nájemce je seznámen a bere na vědomí doporučení půjčovny používat plovací vestu.

21.    Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání jim zapůjčených sportovních potřeb, lodí, člunů, vybavení apod., zvláště není odpovědný za jakékoliv škody na zdravý a mejetku vzniklé při splouvání jezů na zapůjčených plavidlech. Nájemce byl upozorněn, že není bezpečné se vydávat na řeku ve skupině menší než 3 lodě, zvlášť když nejde o zkušené vodáky. Nájemce byl upozorněn na skutečnost, že splouvání toků a jezů je výhradně na jeho odpovědnost a riziko a půjčovna nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případně vzniklé škody na zdraví či majteku v této souvislosti. Půjčovna taktéž neuděluje žádná doporučení ohledně vhodnosti splutí toků a jezů.  Nájemce je odpovědný též za zdraví a majetek dalších osob, které případně s ním budou předmět nájmu a zapůjčené příslušenství užívat a je povinen takové osoby rovněž poučit o všech pravidlech a normách, které se k užívání předmětu nájmu a účelu dle smlouvy o pronájmu vztahují, včetně podmínek smlouvy.

22.    V případě poškození plavidel a materiálu nebo vniknutí vody do dílů nafukovacích lodí/raftů se ceny oprav a náhrad sjednávají takto:

Voda v nafukovacím válci/dílu raftu nebo člunu - 1000,-Kč/válec/díl, Poškození raftů/nafukovacích člunů - dle skutečné ceny odborné opravy, Trhlina v pevné plastové lodi/kanoe/kajak - 600,-Kč/trhlina do 10cm(jinak dle skutečné ceny odborné opravy, pokud je možná), Poškození vesty - 500,-Kč, Poškození špricdeky kajak - 400,-Kč,  Poškození/zlomení/utržení  sedačky  - 200,-Kč   Poškození přídavné sedačky   - 300,-Kč, Poškození barelu/ucha/víka - 500,-Kč, Poškození lodního pytle - 400,-Kč, Poškození pádla včetně ohnutí - 600,-Kč, Poškození helmy  - 300,-Kč, Vrácení znečištěného materiálu - 100,-Kč/kus, Ztráta/poškození ocelového lanka - 300,-Kč    Ztráta/poškození koníčkovacího PVA lana  - 250,-Kč, Ztráta zámku BT3 - 300,-Kč, Poškození/ztráta pumpy - 750,-Kč, Ztráta/poškození redukce pumpy - 200,-Kč , Jiná poškození - dle skutečné ceny opravy/náhrady

23.    Storno objednávky

  • 30 kalendářních dnía více před plavbou – vracíme 90% ze stornované částky
  • Storno 14 – 30 kalendářních dní před plavbou – vracíme 50 % ze stornované částky
  • Storno 13 a méně kalendářních dní před plavbou – vracíme 0 % ze stornované částky

24.    Nájemce je plně seznámen a bere na vědomí postup půjčovny V-servis v případě sucha a povodní dle obchodních podmínek společnosti uveřejněných na jejich stránkách www.pujcovna-lodi-levne.cz.

25.    Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení. Nájemce uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti V-servis půjčovna lodí, Bc.Petr Kočí,  IČ 72147784, se sídlem Zárybničná Lhota 25,  39156 Tábor a jím pověřených osob.

 

 
rychlá poptávka