V-SERVIS | www.pujcovna-lodi-levne.cz | půjčovna lodí, vodácký servis | tel.: 777 662 120 | v-servis@centrum.cz
home - půjčovna lodí půjčovna lodí

všeobecné obchodní podmínky / V -servis

telefon

777 662 120v-servis@centrum.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny lodí V-servis

Podmínky objednávky, rezervace a platby:

Uzavřením "Nájemní smlouvy"/"Smlouvy o pronájmu vodáckého vybavení" vyjadřujete jako nájemce souhlas s těmito „Obchodními podmínkami“ a vzniká Vám právo na zapůjčení objednaného vodáckého vybavení v zarezervovaném termínu uvedeném ve smlouvě o nájmu.

Příjem poptávek, objednávek, rezervace lodí a vodáckého vybavení lze provést :

 • on-line na úvodní stránce vlevo "POPTÁVKA LODÍ"
 • kontaktním formulářem v záložce "KONTAKTY"
 • e-mailem na adrese: v-servis@centrum.cz
 • telefonicky na č. 777 662 120,  777 852 883,  381 213 752

Objednávka je závazná po složení zálohy viz. Platba-termíny platby.

Způsob platby:

 • Platba převodem z Vašeho účtu
 • Vklad na běžný účet
 • V hotovosti

Je nutno vždy uvést správný variabilní symbol !

Číslo účtu, variabilní symbol a finanční částku obdržíte spolu s potvrzením rezervace.

Platba - termíny platby:

 • Na rezervované vodácké vybavení je nutno složit předem zálohu ve výši min. 50% z ceny nájmu (půjčovného).
 • Záloha se platí na účet půjčovny lodí  V-servis Tábor do 5-10 dnů od provedení rezervace/uzavření smlouvy. Zboží je rezervováno pro zákazníka až okamžikem, kdy je rezervační poplatek připsán na účet půjčovny.
 • Doplatek (50% z ceny nájmu/půjčovného) a případná kauce na některé typy lodí-člunů-raftů se platí hotově při převzetí lodí (nelze platit kartou !).Toto neplatí pro školy.
 • Při zápůjče lodí a vybavení na jeden je cena půjčovného navýšena o 50% oproti standardní ceně půjčovného uvedeného v ceníku !
 • Zaplacením zálohy bere zákazník na vědomí, souhlasí a potvrzuje seznámení s obchodními podmínkami a půjčovním řádem půjčovny lodí a raftů V-servis Bc.Petr Kočí.
 • Pronajímatel je při půjčení oprávněn mimo půjčovné požadovat kauci. Výše kauce je uvedena v ceníku, platí se v hotovosti v den předání lodí a je při splnění podmínek půjčovního řádu V-servis vratná.
 • Pokud dojde k objednávce vybavení méně než 3 dny před začátkem nájmu, platí se celá cenu až na místě, není li dohodnuto jinak.
 • Nebylo-li zarezervované vodácké vybavení  odebráno v dohodnutém termínu, bude půjčovné za nevyužité dny účtováno ve výši 50%.
 • Za neodebrané objednané a rezervované vybavení  bude půjčovnou lodí V-servis účtováno 50% půjčovného.
 • V případě zrušení rezervace Vám bude záloha vrácena dle storno podmínek půjčovny lodí V-servis Tábor

Zrušení objednávky:

 • Odstoupení od smlouvy z Vaší strany
 • Vaši rezervaci můžete zrušit buď telefonicky na tel.: +420 777662120  nebo e-mailem na: v-servis@centrum.cz

Storno podmínky:

 • Storno 30 kalendářních dní a více před plavbou   – vracíme 90% ze stornované částky
 • Storno 14 – 30 kalendářních dní před plavbou      – vracíme 50 % ze stornované částky
 • Storno13 a méně kalendářních dní před plavbou – vracíme 0 % ze stornované částky

 

V případě vrácení lodě(í), člunů, kajaků raftů či jiného u nás zapůjčeného vybavení zákazníkem dříve, než v den ukončení doby pronájmu uvedený ve smlouvě, a to z jakýchkoliv důvodů, půjčovna V-servis nenese za uvedené skutečnosti žádnou odpovědnost a nespotřebované půjčovné nevrací.

Uvedené storno podmínky jsou platné, pokud není u konkrétní akce stanoveno jinak.

Povodně, sucho - půjčovna lodí V-servis nenese odpovědnost za změny vyvolané počasím a stavem vody. V případě sucha nebo povodní si půjčovna lodí V-servis Bc.Petr Kočí vyhrazuje právo zrušit výpůjčky na takto ohroženém úseku řeky bez náhrady. Půjčovna lodí V-servis je také oprávněna ze závažných provozních důvodů zrušit klientovu objednávku. V tomto případě je povinna o tom klienta neodkladně informovat. Půjčovna V-servis může v případě déle trvajících povodní, sucha(a vlivem toho nízkého stavu vodního sloupce) nebo jiných živelných událostí nabídnout zákazníkovi změnu termínu objednávky či změnu řeky, na kterou je zápůjčka plánována. Na tuto změnu nevzniká zákazníkovi žádné právo ani zákazníkovi nevzniká právo na vrácení zaplacené zálohy v případě, že v době trvání zápůjčky již na objednaném úseku řeky neplatí povodňový stav. V případě, že v době trvání zápůjčky na objednaném úseku řeky povodňový stav platí nebo objednaný úsek řeky je nesjízdný z důvodu podlimitní výšky vodního sloupce vhodného ke splutí objedaným typem plavidla, a zákazník nepřistoupí na změnu termínu či řeky, vrací v přiměřené lhůtě půjčovna lodí V-servis Tábor zákazníkovi již zaplacenou zálohu poníženou o administrativní a správní poplatek ve výši 500,-Kč. Minimální stav pro sjízdnost řek je pro plastové kanoe a kajaky 30-40cm vodního sloupce, pro rafty a nafukovací lodě 40-50cm. Maximálním limitem sjízdnosti řeky pro lodě, kanoe a rafty je 1. stupeň povodňové aktivity(uvedené limity jsou však orientační ad-hoc pro každou řeku a půjčovna lodí V-servis nenese žádnou odpovědnost za jejich stanovení či plavbu při takovýchto stavech vody ani tímto nedává návod pro plavbu při tomto stavu vody). Půjčovna V-servis neodpovídá za případné škody vzniklé odstoupením od smlouvy nebo jakoukoliv změnou smlouvy.

 

Podmínky převzetí a vrácení vodáckého vybavení:

 • Vodácké vybavení se půjčuje pouze na základě průkazu totožnosti osobám starším 18-ti let (OP, PAS, ŘP)
 • Půjčovna lodí V-servis je oprávněna odmítnout půjčit vodácké vybavení a to bez udání důvodu.
 • Bez dokladu totožnosti půjčovna V-servis vodácké vybavení nepůjčuje!

Čas převzetí/vrácení vybavení:

Objednané vodácké vybavení vám bude předáno na dohodnutém místě první den nájmu pokud není domluvou stanoveno jinak.

Převzetí vodáckého vybavení:

Při převzetí vodáckého vybavení bude vypracován zápůjční záznam – smlouva o zápůjčce/pronájmu, obsahující údaje o zapůjčeném vybavení, jeho druhu, množství a době zapůjčení, stavu, dále pak místa a časy předání, cenu půjčovného aj. Tento záznam potvrdí obě strany svým podpisem. Podpisem smlouvy klient vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami, Půjčovním řádem půjčovny lodí V-servis, dále tím potvrzuje platnost údajů uvedených ve smlouvě a převzetí zapůjčených plavidel a vybavení bez zjevných vad a nedostatků, které by činily předmět nájmu nezpůsobilým k jeho užití.
Při předání vodáckého vybavení je klient povinen překontrolovat, zda je zapůjčované vodácké vybavení v pořádku. Klient stvrzuje svým podpisem na smlouvě, že si vodácké vybavení v pořádku převzal na dobu určitou uvedenou ve smlouvě. V případě poškození zapůjčených potřeb uvedených ve smlouvě klient souhlasí s uhrazením škody dle půjčovního řádu, smlouvy o pronájmu či všeobecných podmínek V-servis Bc.Petr Kočí. Zákazník přebírá veškeré vybavení dle smlouvy o pronájmu a to ve funkčním stavu, nepoškozené a měl možnost se o tom přesvědčit. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

 

Vrácení vodáckého vybavení:

Vrácení vodáckého vybavení proběhne poslední den výpůjčky na místě dohodnutém při potvrzení objednávky nejpozději do 18:00 hod.

Ztráta nebo poškození vodáckého vybavení:

 • Vodácké vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené.
 • Pokud vrácené vodácké vybavení nebude v pořádku, je klient povinen jej zaplatit nebo zaplatit částku odpovídající nákladům opravy nebo nahrazení  vodáckého vybavení vyjma případů, kdy je poškození kryto sjednaným pojištěním.
 • Vzniklé škody je povinen klient zaplatit půjčovně lodí V-servis ihned při vrácení vybavení, nedohodne-li se s půjčovnou jinak. V případě, že nebude klient schopen a ochoten zaplatit vzniklou škodu ihned při vrácení zapůjčeného vybavení, podepíše na místě protokol o vzniklé škodě s uvedením mechanismu vzniku poškození a nejzažšího termínu, kdy škody uhradí. Podpisem tohoto protokolu klinet bez výhrad souhlasí se zaviněním vzniklé škody na vybavení a s tím, že škodu uhradí. V případě neuznání odpovědnosti za případně způsobenou škodu zákazníkem na vypůjčeném materiálu, bude půjčovna lodí V-servis vůči němu postupovat trestně právní a občanskoprávní cestou.
 • Náhrada škod se řídí tabulkou náhrad za vzniklá poškození uvedenou ve smlouvě.

Úplným zničením vybavení se rozumí takové poškození vybavení, že toto vybavení nebude možné opravou uvést do původního stavu nebo stavu velmi blízkého původního stavu.

Částečným poškozením vybavení se rozumí především změna barvy, tvaru nebo povrchu vybavení, ušpinění vybavení, nebo dočasné znemožnění užívání vybavení v půjčovně a to takové, že po opravě bude možné uvést vybavení do původního stavu nebo stavu velmi blízkého původnímu stavu.

Závěrečná ustanovení:

 • V případě nutnosti může půjčovna lodí V-servis Tábor aktualizovat tyto obchodní podmínky zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro smlouvy uzavřené po datu zveřejnění.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito všeobecnými podmínkami, zákonem č. 101/2001 o ochraně osobních údajů a dále Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
 • Půjčovna lodí V-servis se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka předanými zákazníkem bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Nájemce tímto potvrzuje, že souhlasí trvale se zasíláním informativních e-mailů o službách a novinkách pronajímatele.
 • Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.
 • Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky před podpisem přečetly, že jsou v souladu s jejich vůlí a s obsahem těchto podmínek souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy na nájemní smlouvu(smlouvu o pronájmu).
 • Součástí těchto obchodních podmínek je ceník pronájmu lodí a příslušenství  půjčovny lodí Bc.Petr Kočí - V-servis Tábor.

V Táboře dne 4.1.2014

 

 
www.stránky: www.kali.cz
rychlá poptávka