V-SERVIS | www.pujcovna-lodi-levne.cz | půjčovna lodí, vodácký servis | tel.: 777 662 120 | v-servis@centrum.cz
home - půjčovna lodí půjčovna lodí

všeobecné obchodní podmínky / V -servis

telefon

777 662 120v-servis@centrum.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny lodí V-servis

I. Úvodní ustanovení

1. Vzájemný vztah a poměr mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, které jsou specifikované těmito "Všeobecnými podmínkami". Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem podpisu nájemce na smlouvě o pronájmu.
2. Pronajímatel se při poskytování svých služeb dle své nabídky řídí platným právním řádem ČR.

II. Nájemci, objednatelé

1. Pronajímatel poskytuje objednané a řádně zaplacené služby dle své nabídky všem nájemcům nebo objednatelům služeb.
2. Nájemce nebo objednatel služeb musí být starší 18 let.                                                                                                                                                                                                        

III. Vznik smluvních vztahů

1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem - poskytovatelem služeb a nájemcem - objednatelem služeb vzniká a nabývá účinnosti okamžikem odsouhlasení nezávazné poptávky oběma stranami a na to navazující úhradou fakultativní zálohy pronajímateli na jeho bankovní účet.

2. Předáním řádně vyplněné a podepsané smlouvy o pronájmu a poskytovaných službách nájemce stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy o pronájmu a poskytovaných službách a souhlasí s ní a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi. Uzavřením smlouvy o pronájmu vodáckého vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito „Obchodními podmínkami“ a "Půjčovním řádem" půjčovny lodí V-servis Bc.Petr Kočí a vzniká mu právo na zapůjčení objednaných plavidel a vodáckého vybavení v zarezervovaném termínu uvedeném ve smlouvě.
3. Potvrzením smlouvy o pronájmu a službách nájemcem se pronajímatel zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. Cena pronájmu, služeb a jejich úhrada

1. Pronajímatel má právo na zaplacení ceny služeb nebo její části formou zálohy před jejich poskytnutím a nájemce je povinen ji uhradit. Nedodržení této povinosti je důvodem pro neposkytnutí objednané služby a odstoupení od smlouvy bez jakýchkoliv dalších nároků.
2. Nájemce je dle domluvy a výzvy pronajímatele povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit do 5 dnů rezervační zálohu ve výši, na které se obě strany předem vzájemně dohodnou. Zaplacením zálohy získává nájemce rezervaci na požadované služby. Doplatek do plné ceny pronájmu nebo služeb je třeba uhradit na místě při převzetí plavidel a vybavení v hotovosti, pokud není dohodnuto jinak. 
Zaplacením zálohy bere zákazník na vědomí, souhlasí a potvrzuje seznámení s obchodními podmínkami a půjčovním řádem půjčovny lodí a raftů V-servis Bc.Petr Kočí.

3. V případě, že nájemce zruší rezervaci či svou objednávku, bude pronajímatel postupovat dle níže uvedených storno podmínek půjčovny lodí V-servis Bc.Petr Kočí.

V. Storno podmínky

 • Storno 30 kalendářních dní a více před plavbou   – vracíme 90% ze stornované částky
 • Storno 14 – 30 kalendářních dní před plavbou      – vracíme 50 % ze stornované částky
 • Storno13 a méně kalendářních dní před plavbou – vracíme 0 % ze stornované částky

V případě vrácení zapůjčeného materiálu zákazníkem dříve, než v den ukončení doby pronájmu uvedený ve smlouvě, a to z jakýchkoliv důvodů, půjčovna V-servis nenese za uvedené skutečnosti žádnou odpovědnost a nespotřebované půjčovné nevrací.

VI. Práva a povinnosti nájemce, objednatele služeb

1. Nájemce, objednatel služeb má právo:
a) požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
b) vyžadovat od pronajímatele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných služeb,
c) být seznámen s případnými změnami rozsahu služeb a ceně pronájmu,

2. Nájemce, objednatel služeb se zavazuje:
a) uhradit pronajímateli sjednanou cenu dle podmínek uvedených v článku IV těchto Všeobecných podmínek,
b) poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění služeb,
c) řídit se informačními materiály a pokyny, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmu. 
d) v případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení pronajímateli                                                                                                                                         
e) šetrně zacházet se všemi svěřenými věcmi a vybavením, zabránit vzniku jakékoliv škody na svěřeném majetku pronajímatele, dbát o svoji bezpečnost a ochranu majetku svěřeného pronajímatelem.


VII. Práva a povinnosti pronajímatele

1. Pronajímatel je povinen informovat nájemce, objednatele služeb o skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou nájemci známy.

2. Pronajímatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele, které pronajímateli brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek:
a) zrušit pronájem
b) přesunout termín nebo změnit čas a místo 
c) změnit cenu

4. Pronajímatel nebo jeho zástupce má právo kontrolovat způsob použití a šetrného zacházení s veškerými nájemci svěřenými věcmi.

5. Půjčovna lodí V-servis je oprávněna odmítnout půjčit plavidla a vodácké vybavení a to bez udání důvodu.

VIII. Reklamační řád

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká nájemci, objednateli služeb právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí nájemce, objednatel služeb uplatnit včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se stěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Případnou reklamaci po ukončení dojednaného nájmu musí nájemce uplatnit osobně u pronajímatele. Reklamace musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od skončení dojednaného nájmu. Po uplynutí této lhůty může nájemce uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měla být dojednaná doba nájmu ukončena podle smlouvy o pronájmu, jinak právo zaniká.

IX. Zvláštní ustanovení

Pronajímatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem za účelem uzavření nájemní smlouvy podle článku III. K tomuto účelu jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu jsou zpřístupněny pouze pověřenému zpracovateli pronajímatele. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy.
Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je pronajímatel povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

X.Všeobecné ustanovení

1. Objednávka

V případě, že se rozhodnete využít některých našich služeb, odešlete vyplněnou objednávku, poptávkový formulář nebo email s vaším požadavkem. Po obdržení Vás budeme neprodleně kontaktovat prostřednictvím emailu, nebo telefonicky. Následně společně vykomunikujeme Vaše přesné požadavky a rozsah našich služeb.

2. Příjem/změny/zrušení objednávek

Příjem poptávek, objednávek, rezervace, zrušení či změny lze provést :

 • on-lin na úvodní stránce vlevo Poptávka lodí
 • kontaktním formulářem v záložce Kontakty 
 • e-mailem na adrese: v-servis@centrum.cz 
 • telefonicky na č. 777 662120, 777 852883 
 •  

6. Vyjímky z ceníku, platba

 1. Při zápůjčce lodí a vybavení na jeden den je cena půjčovného navýšena o 50% oproti standardní ceně půjčovného uvedeného v ceníku !
 2. Nebylo-li zarezervované vodácké vybavení odebráno v dohodnutém termínu, bude půjčovné za nevyužité dny účtováno ve výši 50%.
 3. Za neodebrané, ale objednané a rezervované vybavení bude půjčovnou zákazníkovi účtováno 50% půjčovného.
 4. V případě zrušení rezervace lodí se již zaplacená záloha vrací dle storno podmínek půjčovny lodí V-servis Bc.Petr Kočí.

Platbu za pronajatá plavidla a vybavení leze provést těmito způsoby:

 1. Platba převodem z Vašeho účtu (Je nutno vždy uvést správný variabilní symbol)
 2. Vklad na běžný účet
 3. V hotovosti

 

Číslo účtu, variabilní symbol a finanční částku k zaplacení zálohy, či celé částky zápůjčky, obdrží zákazník v cenové nabídce půjčovny.

 

2. Termín pronájmu

Pokud požadovaný termín pronájmu nebude volný nebo již nebudou volná požadovaná plavidla, půjčovna bude zákazníka kontaktovat a v případě možnosti navrhne jiné řešení.

3. Místo a čas převzetí a vrácení materiálu

Objednané vodácké vybavení bude zákazníkovi předáno na dohodnutém místě první den nájmu pokud není domluvou stanoveno jinak.

Převzetí vodáckého vybavení:

Při převzetí vodáckého vybavení je mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena písemná smlouva o pronájmu vodáckého vybavení, obsahující údaje o zapůjčeném vybavení, jeho druhu, množství, době trvání zápůjčky, dále pak místu a času předání a vrácení materiálu, cenu půjčovného, údaje o dopravě, pojištění aj. Tento záznam potvrdí obě strany svým podpisem. Podpisem smlouvy klient bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a Půjčovním řádem půjčovny lodí V-servis, dále tím potvrzuje platnost údajů uvedených ve smlouvě a převzetí zapůjčených plavidel a vybavení ve funkčním stavu, nepoškozené, bez zjevných vad a nedostatků, které by činily předmět nájmu nezpůsobilým k jeho užití, o čemž měl možnost se přesvědčit. Klient taktéž stvrzuje svým podpisem na smlouvě, že si vodácké vybavení v pořádku převzal na dobu určitou uvedenou ve smlouvě. V případě ztráty, zničení či poškození zapůjčených potřeb uvedených ve smlouvě klient souhlasí s uhrazením půjčovnou vyčíslené škody dle půjčovního řádu, smlouvy o pronájmu a všeobecných podmínek V-servis Bc.Petr Kočí. 

Vrácení vodáckého vybavení:

Vrácení vodáckého vybavení proběhne poslední den výpůjčky na místě a v čase dohodnutém při převzetí materiálu, avšak nejpozději do 18:00 hod.

4. Odpovědnost za vypůjčené vybavení

Bude-li Vám po dobu pronájmu zapůjčeno jakékoliv naše plavidlo či vybavení, které budete používat, nesete za něj plnou odpovědnost, jakožto i za předmět pronájmu samotný včetně vybavení. V den ukončení čerpání služeb jste povinni veškeré takové předměty a vybavení vrátit nepoškozené a čisté pronajímateli na místě, kde Vám bylo zapůjčeno nebo na místě určeném smlouvou. V opačném případě se zavazujete k úhradě pořizovací ceny nevráceného vybavení ve výši, která je uvedena ve smlouvě o pronájmu. V případě poškození zapůjčených plavidel nebo vybavení se zavazujete k úhradě oprav či náhrad v částkách uvedených ve smlouvě o pronájmu a půjčovním řádu půjčovny. Rovněž se zavazujete uhradit poskytovateli náklady vzniklé nevrácením dané věci. Za vrácení znečištěného materiálu nebo plavidla se zavazujete uhradit paušální poplatek ve výši 100,-Kč/kus nebo plavidlo. Vzniklé škody se zavazujete uhradit ihned na místě, maximálně však do 7 dnů od vrácení materiálu. 

5. Ztráta nebo poškození materiálu

 • Vodácké vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené.
 • Pokud vrácené vodácké vybavení nebude v pořádku, je klient povinen jej zaplatit nebo zaplatit částku odpovídající nákladům opravy nebo nahrazení  vodáckého vybavení vyjma případů, kdy je poškození kryto sjednaným pojištěním.
 • Vzniklé škody je povinen klient zaplatit půjčovně lodí V-servis ihned při vrácení vybavení, nedohodne-li se s půjčovnou jinak. V případě, že nebude klient schopen a ochoten zaplatit vzniklou škodu ihned při vrácení zapůjčeného vybavení, podepíše na místě protokol o vzniklé škodě s uvedením mechanismu vzniku poškození a nejzažšího termínu, kdy škody uhradí. Podpisem tohoto protokolu klinet bez výhrad souhlasí se zaviněním vzniklé škody na vybavení a s tím, že škodu uhradí. V případě neuznání odpovědnosti za případně způsobenou škodu zákazníkem na vypůjčeném materiálu, bude půjčovna lodí V-servis vůči němu postupovat trestně právní a občanskoprávní cestou.
 • Náhrada škod se řídí tabulkou náhrad za vzniklá poškození uvedenou ve smlouvě.

Úplným zničením vybavení se rozumí takové poškození vybavení, že toto vybavení nebude možné opravou uvést do původního stavu nebo stavu velmi blízkého původního stavu.

Částečným poškozením vybavení se rozumí především změna barvy, tvaru nebo povrchu vybavení, ušpinění vybavení, nebo dočasné znemožnění užívání vybavení v půjčovně a to takové, že po opravě bude možné uvést vybavení do původního stavu nebo stavu velmi blízkého původnímu stavu.

6. Vratná kauce

V případě, že si u nás budete půjčovat nafukovací raft nebo nafukovací loď/člun, bude od Vás na místě vybrána vratná kauce pro případ poškození nebo ztráty věci. Tato kauce bude použita na případnou úhradu Vámi způsobených škod na našem vybavení. V případě, že nezpůsobíte žádné škody na našem vybavení, bude Vám kauce v plné výši vrácena v den ukončení pronájmu. Výše vratné kauce je uvedena v ceníku půjčovného. Na další vybavení se můlže skládat kauce dle dohody.

 

5. Ostatní 

Za případné námi nezaviněné škody na Vašem zdraví a majetku neneseme žádnou odpovědnost. Sjednejte si pro takové případy pojištění.

Půjčovna nenese odpovědnost za změny vyvolané počasím a stavem vody. V případě sucha nebo povodní si půjčovna lodí V-servis Bc.Petr Kočí vyhrazuje právo zrušit výpůjčky na takto ohroženém úseku řeky bez náhrady. Je také oprávněna ze závažných provozních důvodů zrušit klientovu objednávku. V tomto případě je povinna o tom klienta neodkladně informovat. Může v případě déle trvajících povodní, sucha(a vlivem toho nízkého stavu vodního sloupce) nebo jiných živelných událostí nabídnout zákazníkovi změnu termínu objednávky či změnu řeky, na kterou je zápůjčka plánována. Na tuto změnu nevzniká zákazníkovi žádné právo ani zákazníkovi nevzniká právo na vrácení zaplacené zálohy v případě, že v době trvání zápůjčky již na objednaném úseku řeky neplatí povodňový stav. V případě, že v době trvání zápůjčky na objednaném úseku řeky povodňový stav platí nebo objednaný úsek řeky je nesjízdný z důvodu podlimitní výšky vodního sloupce vhodného ke splutí objedaným typem plavidla, a zákazník nepřistoupí na změnu termínu či řeky, vrací v přiměřené lhůtě půjčovna zákazníkovi již zaplacenou zálohu poníženou o administrativní a správní poplatek ve výši 500,-Kč. Minimální stav pro sjízdnost řek je pro plastové kanoe a kajaky 30-40cm vodního sloupce, pro rafty a nafukovací lodě 40-50cm. Maximálním limitem sjízdnosti řeky pro lodě, kanoe a rafty je 1. stupeň povodňové aktivity(uvedené limity jsou však orientační ad-hoc pro každou řeku a půjčovna nenese žádnou odpovědnost za jejich stanovení či plavbu při takovýchto stavech vody ani tímto nedává návod pro plavbu při tomto stavu vody). Půjčovna neodpovídá za případné škody vzniklé odstoupením od smlouvy nebo jakoukoliv změnou smlouvy.

Sjednáním jakýchkoliv služeb u nás, nám dáváte souhlas, aby fotografie s Vaší osobou či osobami vaší skupiny mohly být použity k reklamním účelům. Rovněž se zavazujete, že v žádném případě nedáte souhlas k tomu, aby tyto fotografie použila konkurence jakýmkoliv způsobem.

 

X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem nabízených služeb, jehož veškeré povinné údaje jsou uvedeny na internetových stránkách www.pujcovna-lodi-levne.cz v sekci ,,kontakty,, a objednavatelem. Vstoupily v platnost dne 4.1.2014 a vztahují se na veškeré služby a pronájmy nabízené na internetových stránkách www.pujcovna-lodi-levne.cz. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.

 

Závěrečná ustanovení:

 • V případě nutnosti může půjčovna lodí V-servis Tábor aktualizovat tyto obchodní podmínky zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro smlouvy uzavřené po datu zveřejnění.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito všeobecnými podmínkami, zákonem č. 101/2001 o ochraně osobních údajů a dále Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
 • Půjčovna lodí V-servis Bc.Petr Kočí se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka předanými zákazníkem bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Nájemce tímto potvrzuje, že souhlasí trvale se zasíláním informativních e-mailů o službách a novinkách pronajímatele.
 • Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky přečetly, že jsou v souladu s jejich vůlí a s obsahem těchto podmínek souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy na smlouvu o pronájmu vodáckého vybavení.

V Táboře dne 4.1.2014

 

 
www.stránky: www.kali.cz
rychlá poptávka